Reklameinformation
Indhold på dette websted vil indeholde referencer til produkter eller tjenester fra en eller flere af vores annoncører eller partnere. Vi kan modtage kompensation, når du ser annoncer eller klikker på links til disse produkter eller tjenester.

Hjemmeside Vilkår & Betingelser

Website Terms & Conditions

Sidst opdateret: oktober 2023

Effektiv: oktober 2023 Disse

Vilkår & Betingelser

beskriver vilkårene og betingelserne for brugen af denne hjemmeside casinoportalen.dk (herefter kaldet “Hjemmesiden”), som drives af XLMedia Publishing Limited. Disse Vilkår & Betingelser udstedes på vegne af XLMedia plc-gruppen af selskaber (samlet kaldet “XLMedia”). Derfor, når vi nævner “XLMedia,” “vi,” “os” eller “vores” i disse Vilkår & Betingelser, henviser vi til det relevante selskab i XLMedia-gruppen, der er ansvarligt for driften af denne Hjemmeside. [XLMedia Publishing Limited] (et datterselskab af XLMedia plc) er ansvarlig for Hjemmesiden. XL Media PLCs registrerede kontor er beliggende på IFC 5 St Helier Jersey JE1 1ST (selskabsnummer 11467, et selskab registreret i Jersey). Ved at besøge Hjemmesiden og/eller bruge de funktioner, der er tilgængelige for dig på Hjemmesiden, accepterer du Vilkår & Betingelserne. Brugen af denne Hjemmeside er underlagt følgende brugsbetingelser. Børn Hjemmesiden er ikke beregnet til brug af børn og/eller personer under 18 år (eller eventuelle højere aldersbegrænsninger, hvis det er en højere minimumsalder i den relevante jurisdiktion for at deltage i nogen form for spil). For at få adgang til Hjemmesiden skal du være over den påkrævede og fastsatte minimumsalder, og ved at bruge den repræsenterer og garanterer du, at du er over den alder.

Formål

Denne Hjemmeside er oprettet med det formål at levere interesserede målgrupper med engagerende indhold og opdateret information om tredjeparts sports- og spilprodukter og -tjenester, og muliggøre, at interesserede målgrupper og deltagere kan forbinde via forskellige links til sådanne tredjeparts sports- og spilprodukter og -tjenester, så de kan deltage med den tredjepart i disse sports- og spilprodukter og -tjenester.

Bemærk venligst:

  • XLMedia er en førende global digital og reklamemedieorganisation. XLMedia er ikke en spiludbyder, og det leverer ikke selv direkte nogen spilprodukter eller -tjenester. Alle spilprodukter og -tjenester tilbydes af tredjeparter. Enhver, der ønsker at deltage i sådanne spilprodukter og -tjenester, bør nøje læse alle vilkår og betingelser, der er forbundet med disse tredjeparts spilprodukter og -tjenester, og sikre sig, at de er berettigede til at deltage, og notere eventuelle begrænsninger såsom alder. De bør også udføre deres egne kontroller og due diligence mod sådanne tredjeparter. Enhver deltager i tredjeparts spilprodukter og -tjenester indgår en kontrakt med den tredjepart for disse spilprodukter og -tjenester. Den kontrakt er ikke med XLMedia.
  • XLMedia garanterer ikke nøjagtigheden af noget indhold eller tredjeparts spilprodukter og -tjenester, og XLMedia har heller ingen kontrol over eller indflydelse på noget indhold eller produkter eller tjenester på nogen tredjeparts hjemmesider, der tilgås via links på XLMedias Hjemmeside.
  • XLMedia tilbyder ikke hjælp eller kundesupport vedrørende forespørgsler relateret til tredjeparts spilprodukter og -tjenester.
  • Bemærk venligst, at XLMedia muligvis har økonomiske forhold til tredjeparter, der leverer spilprodukter og -tjenester. Disse økonomiske forhold gør det muligt for Hjemmesiden at vise sådanne tredjeparts spilprodukter og -tjenester og give interesserede målgrupper og deltagere mulighed for at forbinde via forskellige links på Hjemmesiden til disse tredjeparts sports- og spilprodukter og -tjenester for at deltage i disse sports- og spilprodukter og -tjenester med den tredjepart.
  • XLMedias Hjemmeside kan ændres uden varsel. XLMedia garanterer ikke, at der til enhver tid vil være sports- eller spilindhold. XLMedia forbeholder sig i sin egen skøn at oprette og indsætte eller fjerne indhold eller tredjeparts sports- og spilprodukter og -tjenester på sin Hjemmeside.

Garanti

Hverken vi eller tredjeparter yder nogen garanti eller sikkerhed for nøjagtigheden, rettidigheden, ydeevnen, fuldstændigheden eller egnetheden af det indhold, de oplysninger og de materialer, der findes eller tilbydes på denne Hjemmeside til et bestemt formål. Du anerkender, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og vi fraskriver os udtrykkeligt ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl i videst muligt omfang tilladt ved lov.

Intellektuel Ejendom

Denne Hjemmeside indeholder materiale, der ejes af os eller er licenseret til os. Dette materiale omfatter, men er ikke begrænset til, design, layout, udseende, grafik, data, musik, tekst, lyd, fotos, beskeder, videoer, ikoner, kort, kode og software. Du accepterer, at du ikke vil distribuere, ændre, overføre, kopiere, reproducere, vise, offentliggøre, give licens til, overføre, oprette afledte værker af, sælge eller gen-sælge nogen oplysninger, produkter, tjenester eller software, der er opnået gennem eller fra denne Hjemmeside, i nogen form, medmindre du har skriftlig tilladelse fra os til at gøre det.

Risikovurdering, Ansvarsfriholdelse og Begrænsning af Ansvar

Du bruger denne Hjemmeside, indhold, information og/eller materialer udelukkende på eget ansvar, og du påtager dig ansvaret for at sikre nøjagtigheden af alle oplysninger vedrørende tredjeparts sports- og spilprodukter og -tjenester, før du accepterer eller bruger nogen tredjeparts sports- og spilprodukter og -tjenester. Ved at gøre dette påtager du dig al risiko. Det er dit eget ansvar at sikre, at eventuelle tredjeparts sports- og spilprodukter og -tjenester eller information, der er tilgængelig via denne Hjemmeside, opfylder dine specifikke krav. Ved at bruge denne Hjemmeside forstår du, at Hjemmesiden ikke er ansvarlig for nogen skader forårsaget på dit computersystem, herunder tab af data, der kan opstå som følge af download af filer, software eller andet indhold. Dette inkluderer indhold, der downloades direkte fra Hjemmesiden og via en tilknyttet tredjepart. Vi garanterer heller ikke, at det vil være fri for fejl, vira eller hackere. Uautoriseret brug af denne Hjemmeside kan medføre krav om erstatning og/eller udgøre en kriminel handling. Ved at bruge denne Hjemmeside erklærer du dig enig i at fritage os for og beskytte os mod alle omkostninger, krav, udgifter, krav, skader, ansvar eller tab af enhver art, der pådrages som følge af din brug af Hjemmesiden, indhold og information eller noget af det. Vores forpligtelser over for dig udgør ikke personlige forpligtelser for ejerne, direktørerne, officererne, agenterne, medarbejderne, leverandørerne, rådgiverne eller leverandørerne af Hjemmesiden. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for direkte tab eller skader eller krav af nogen art, eller for indirekte, specielle, hændelige, følgeskader eller straffende tab, skader eller krav af enhver art (uanset om vi er blevet rådgivet om muligheden for sådanne tab eller skader eller krav), herunder, men ikke begrænset til, tab af forretning, indtægter, kontrakter, besparelser, gevinster og/eller data. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige over for dig som følge af handlinger eller undladelser, konsekvenser eller i enhver sammenhæng af nogen tredjepart.

Brug af Cookies og Data

Vi bruger cookieteknologi til at indsamle data om brugen af Hjemmesiden. Dette gøres for at forbedre Hjemmesiden og vores service. For at bruge vores Hjemmeside skal du eksplicit læse og acceptere XLMedias cookiepolitik og privatlivspolitik.

Konkurrencer og Præmiekampagner

Fra tid til anden kan vi afholde konkurrencer og præmiekampagner. Henvis venligst til de tilsvarende vilkår og betingelser i forbindelse med disse.

Gældende Love og Jurisdiktion

Din brug af denne Hjemmeside og enhver tvist, der opstår som følge af din brug af denne Hjemmeside med XLMedia, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovbestemmelserne i England og Wales. Bemærk venligst, at hvis du deltager i tredjeparts sports- og spilprodukter og -tjenester, vil du være underlagt jurisdiktionen i henhold til sådanne tredjeparts vilkår og betingelser.

Spørgsmål

Hvis du har nogen bekymringer, spørgsmål eller gerne vil have yderligere information om vores Vilkår og Betingelser, bedes du kontakte casinoportalen-contactus@xlmedia.com.


Hjemmeside Vilkår & Betingelser

Last Updated: October 2023

Effective: October 2023

These Terms & Conditions describes the terms & conditions for usage of this website www.casinoportalen.dk (the “Site”) which is operated by XLMedia Publishing Limited.

These Terms & Conditions are issued on behalf of the XLMedia plc group of companies (collectively “XLMedia”) therefore when we mention “XLMedia”, “we”, “us” or “our” in these Terms & Conditions, we are referring to the relevant company in the XLMedia group responsible for operation of this Site.

XLMedia Publishing Limited (a subsidiary company of XLMedia plc) is responsible for the Site.

XL Media PLC registered office is at IFC 5 St Helier Jersey JE1 1ST (company number 11467 a Jersey registered company).

By visiting the Site and/or using the features made available to you on the Site, you are agreeing to the Terms & Conditions.

The use of this Site is subject to the following terms of use.

Children

The Site is not intended for use by children, and/or persons under the age of 18 years of age (or any higher age restriction if it is a higher minimum age in the applicable jurisdiction to participate in any form of gambling). To access the Site, you must be over the required and stipulated minimum years of age and by your use thereof, you represent and warrant that you are over that age.

Purpose

This Site is created for the purposes of providing interested audiences with compelling content, and up to date information on third-party sports and gaming products and services, allowing interested audiences and participants to connect via various links to such third-party sports and gaming products and services, in order for them to participate with that third-party in those sports and gaming products and services.

Please note:

  • XLMedia is a leading global digital and advertising media organisation. XLMedia is not a gambling operator, and it does not itself directly provide any gambling products or services. All gambling products and services are offered by third parties. Anyone wishing to participate in such gambling products and services should carefully read all the terms and conditions associated with those third-party gambling products and services and ensure that they are eligible to participate noting any restrictions such as age. They should also carry out their own checks and due diligence against such third parties. Any participant in third-party gambling products and services is entering into a contract with that third-party for those gambling products and services. That contract is not with XLMedia.
  • XLMedia does not guarantee the accuracy of any content or third-party gambling products and services, nor does XLMedia have any control over or input into any content or products or services on any third-party websites accessed via the links on XLMedia’ s Site.
  • XLMedia does not offer help or customer support for any inquiries related to the third-party gambling products and services.
  • Please note that XLMedia may have financial relationships with third parties who provide gambling products and services. These financial relationships enable the Site to show such third-party gambling products and services, and to allow interested audiences and participants to connect via various links on the Site to those third-party sports and gaming products and services, in order for audiences and participants to participate in those sports and gaming products and services with that third party.
  • XLMedia’ s Site is subject to change without notice. XLMedia does not guarantee that at all times there will be sports or gaming content. XLMedia reserves in its sole discretion to create and insert or remove any content, or any third-party sports and gaming products and services on its Site.

Warranty

Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the content, information and materials found or offered on this Site for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

Intellectual Property

This Site contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance, graphics, data, music, text, sound, photos, messages, videos, icons, maps, code, and software.

You agree that you will not distribute, modify, transmit, copy, reproduce, display, publish, licence, transfer, create derivative works from, sell or resell any information, products, services, or software obtained through or from this Site in any format unless you have written permission from us to do so.

Risk Assumption, Indemnity and Limitation of Liability

You use this Site, content, information and/or materials solely at your own risk and you take responsibility for ensuring the accuracy of any information regarding third- party sports and gaming products and services before you accept or use any third-party sports and gaming products and services. In doing so, you assume all risk. It shall be your own responsibility to ensure that any third-party sports and gaming products and services, or information available through this Site meet your specific requirements.

In using this Site, you understand that the Site is not responsible for any damage caused to your computer system, including loss of data that might result from downloading files, software, or any other content. This includes content downloaded directly from the Site and through a related third party. We also do not guarantee that it will be free from errors, viruses, or hackers.

Unauthorised use of this Site may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence. You agree by using this Site you indemnify us from and against all costs, claims, expenses, demands, damages, liabilities, or losses of any nature incurred by your use of the Site, content and information, or any part therein.

Our obligations towards you do not constitute personal obligations of the owners, directors, officers, agents, employees, vendors, advisers, or suppliers of the Site. In no event will we be liable for any direct losses or damages or claims whatsoever, or for any indirect, special, incidental, consequential or punitive loss, injury or damage or claim of any kind (regardless of whether we have been advised of the possibility of such losses or damages or claims ) including, but not limited to, any loss of business, revenue, contracts, savings, gains, profits and/or data. In no event will we be liable to you as a result of any action or inaction, consequence or in any context whatsoever of any third- party.

Use of Cookies and Data

We use cookie technology to collect website usage data. This is to improve the Site and our service. To use our Site, you must explicitly read and accept XLMedia’ s cookie policy and privacy policy.

Competitions and Prize Promotions

We may from time to time run prizes and competitions. Please refer to such terms and conditions in relation to these.

Governing Laws and Jurisdiction

Your use of this Site and any dispute arising from your use of this Site with XLMedia, shall be governed by and construed in accordance with the laws of England & Wales. Please note that if you participate in third-party sports and gaming products and services you will be subject to the jurisdiction under such third-party terms and conditions.

Questions

If you have any concerns, questions or you would like further information regarding our Terms and Conditions, please contact casinoportalen-contactus@xlmedia.com.