Reklameinformation
Indhold på dette websted vil indeholde referencer til produkter eller tjenester fra en eller flere af vores annoncører eller partnere. Vi kan modtage kompensation, når du ser annoncer eller klikker på links til disse produkter eller tjenester.

Cookie Policy

Cookie Policy

Cookiepolitik

Sidst opdateret: oktober 2023

Effektiv: oktober 2023

Denne cookiepolitik beskriver, hvordan XLMedia Publishing Limited bruger cookies ved din brug af denne hjemmeside: casinoportalen.dk.

Denne politik udstedes på vegne af XLMedia plc-gruppen af selskaber (samlet “XLMedia”), så når vi nævner “XLMedia”, “vi”, “os” eller “vores” i denne politik, henviser vi til det relevante selskab i XLMedia-gruppen, der er ansvarlig for hjemmesiden.

XLMedia Publishing Limited (et datterselskab af XLMedia plc) er den dataansvarlige og ansvarlig for hjemmesiden.

Ved at besøge hjemmesiden og/eller bruge de funktioner, der er tilgængelige for dig på hjemmesiden, accepterer du vilkårene og betingelserne i denne politik.

Du bør også henvise til vores privatlivspolitik, som også indeholder oplysninger om vores brug af cookies.

En “cookie” er en lille data-/tekstfil, som en hjemmeside beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom dine sprogpræferencer eller loginoplysninger. Cookies udfører en række funktioner i forbindelse med at browse hjemmesider og bruges til forskellige formål. Dette inkluderer at aktivere funktioner på en hjemmeside, levere analyser for at vurdere hjemmesidens ydeevne og understøtte kommunikation og markedsføring. Cookies genereres eller opdateres af hjemmesiden og de teknologier, den bruger, når brugeren besøger en webside eller udfører en handling. Derefter overføres de til brugerens computer eller mobile enhed og gemmes til senere fremtidig adgang. Cookies kan sættes af os og kaldes førstepartscookies. Tredjepartscookies bruges også til reklame- og marketingformål, og disse er cookies fra en domæne forskellig fra domænet for vores hjemmeside, som du besøger.

Sådan bruger vi Cookies

Vi bruger cookies på denne hjemmeside af forskellige årsager, som detaljeret beskrevet nedenfor. Sammenfattende gør vi dette for at forstå, hvilke funktioner brugerne er interesserede i, for at få platformen og dens tilhørende tjenester til at fungere for dig og for at tilpasse din browseroplevelse. Vi opdeler cookies i kategorier afhængigt af deres oprindelse, funktion og formål. Desværre er der i de fleste tilfælde ingen industristandardindstillinger for at deaktivere cookies uden at deaktivere fuldstændigt den funktionalitet og de funktioner, de tilføjer til denne hjemmeside. Det anbefales, at du lader alle cookies være aktiverede, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har brug for dem eller ej, i tilfælde af at de bruges til at levere en tjeneste, som du bruger.

Deaktivering af Cookies

Du kan forhindre, at cookies indstilles ved at justere indstillingerne i din browser (se din browsers hjælp for, hvordan du gør dette). Vær opmærksom på, at deaktivering af visse cookies vil påvirke funktionaliteten af denne hjemmeside og mange andre hjemmesider, som du besøger. Deaktivering af cookies vil normalt også resultere i deaktivering af visse funktioner og egenskaber på denne hjemmeside. Derfor anbefales det, at du ikke deaktiverer cookies.

Cookie-samtykkeværktøjet kan bruges til at tilpasse dine cookie-præferencer. Værktøjet registrerer, hvornår du har givet samtykke til vores cookie-politik, og vil periodisk bede om samtykke for at sikre, at brugerne forbliver opdaterede med ændringer i vores cookie- og privatlivspolitik. Samtykkeværktøjet styrer specifikt de marketingcookies og analytiske cookies, der er indstillet ved brug af hjemmesiden. Væsentlige cookies kan ikke deaktiveres, da de er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere. De kan for eksempel indstilles som reaktion på handlinger foretaget af dig, som svarer til en anmodning om tjenester, såsom indstilling af dine privatlivspræferencer, logge ind på vores portal eller udfylde formularer på hjemmesiden. Disse cookies indsamler ikke oplysninger fra en brugers computer og identificerer ikke en individuel bruger.

De Cookies, Vi Indstiller

Hvis du opretter en konto hos os, vil vi bruge cookies til administration af tilmeldingsprocessen og generel administration. Disse cookies slettes normalt, når du logger ud; i nogle tilfælde kan de dog forblive for at huske dine webstedspræferencer, når du er logget ud.

Login-relaterede Cookies

Vi bruger cookies, når du er logget ind, så vi kan huske, at du er logget ind. Dette forhindrer dig i at skulle logge ind hver gang, du besøger en ny side. Disse cookies fjernes normalt, eller ryddes, når du logger ud for at sikre, at du kun kan få adgang til begrænsede funktioner og områder, når du er logget ind.

Formularrelaterede Cookies

Når du indsender data til os gennem en formular, f.eks. dem, der findes på kontaktsider eller kommentarformularer, kan der indstilles cookies for at huske dine brugeroplysninger til fremtidig korrespondance.

Væsentlige Cookies

Væsentlige cookies og scripts er nødvendige for, at vores hjemmeside kan fungere, og de kan ikke slukkes. De tillader besøgende at bevæge sig rundt på vores hjemmeside og bruge dens grundlæggende funktioner, såsom adgang til sikre områder af hjemmesiden, åbning af navigation og visning af indhold. De indstilles normalt kun som reaktion på handlinger, som du foretager, og som udgør en anmodning om tjenester, f.eks. når du indstiller dine privatlivspræferencer, logger ind eller udfylder formularer. Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men nogle dele af hjemmesiden vil derefter ikke fungere. Disse cookies gemmer ikke nogen personligt identificerbare oplysninger.

Analyse/Ydelsescookies

Analysecookies giver os mulighed for at tælle besøg og trafikkilder til hjemmesiden, så vi kan måle og forbedre hjemmesidens ydeevne. Analysecookies giver os besked om, hvilke sider der er mest og mindst populære, og hvordan besøgende bevæger sig rundt på hjemmesiden. Alle oplysninger, der indsamles fra analysecookies, er blevet anonymiseret. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil vi ikke vide, hvornår du har besøgt vores hjemmeside, og vi vil ikke være i stand til at overvåge dens ydeevne.

Funktionelle Cookies

Disse cookies gør det muligt for hjemmesiden at levere forbedret funktionalitet og tilpasning. De kan indstilles af os eller af tredjepartsudbydere, hvis tjenester vi har tilføjet til vores sider. Hvis du ikke tillader disse cookies, kan nogle eller alle disse tjenester muligvis ikke fungere korrekt.

Marketing/Målretning Cookies

Vi bruger tredjepartscookies. Disse kan indstilles af os og vores forskellige teknologier (førsteparts markedsføringsfacilitatorer) eller tredjepartsudbydere (tredjeparts markedsføringsfacilitatorer). Disse cookies hjælper os med at målrette, måle og forbedre vores digitale aktivitet.

Markedsføringscookies implementeres eller opdateres, når en bruger interagerer med markedsføringskommunikation såsom onlineannoncer, markedsføringsmails eller markedsføringsbaserede landingssider på vores hjemmeside. De gemmer ikke direkte personlige oplysninger, men er baseret på en unik identifikation af din browser og internetenhed. Disse data indsamles for at fastlægge, hvilke sider du besøger, og hvordan du eventuelt blev henvist til os. Dataene bruges til at forbedre marketing- og kommunikationsaktiviteterne. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du opleve mindre målrettet reklame. Tredjepartscookies indstilles af andre hjemmesider eller apps, som du tidligere har besøgt eller brugt. Vi har ikke kontrol over disse cookies og kan derfor være underlagt ændringer.

Personaliseringscookies

Disse cookies og scripts gør det muligt for os at huske de valg, du foretager (såsom dit brugernavn og sprog) og give forbedrede, mere personlige funktioner til dig.

Sociale mediecookies

Disse cookies indstilles af en række sociale medietjenester, som vi har tilføjet til hjemmesiden for at muliggøre, at du kan dele vores indhold med dine venner og netværk. De er i stand til at spore din browser på tværs af andre hjemmesider og opbygge en profil af dine interesser. Dette kan påvirke det indhold og de beskeder, du ser på andre hjemmesider, du besøger. Hvis du ikke tillader disse cookies, kan du muligvis ikke bruge eller se disse delingsværktøjer.

Liste over cookies, der anvendes af denne hjemmeside.

Cookiepolitik

Last Updated: October 2023

Effective: October 2023

This Cookie Policy describes how XLMedia Publishing Limited uses Cookies by your use of this Site: www.casinoportalen.dk (the “Site”).

This policy is issued on behalf of the XLMedia plc group of companies (collectively “XLMedia”) therefore when we mention “XLMedia”, “we”, “us” or “our” in this policy, we are referring to the relevant company in the XLMedia group responsible for the Site.

XLMedia Publishing Limited (a subsidiary company of XLMedia plc) is the controller and responsible for the Site.

By visiting the Site and/or using the features made available to you on the Site, you are agreeing to the terms and conditions of this policy.

You should also refer to our Privacy Policy which also has information about our use of Cookies.

A “Cookie” is a small piece of data/text file that a site asks your browser to store on your device in order to remember information about you, such as your language preference or login information. Cookies perform a number of functions associated with browsing sites and are used for a variety of different purposes. These include enabling features of a site to function, providing analytics to assess site performance, and supporting communications and marketing. Cookies are generated or updated by the site and the technologies it uses when the user visits a web page or performs an action. They are then passed to the user’s computer or mobile device and stored for subsequent future access. Cookies may be set by us and are referred to as First-Party Cookies. Third Party Cookies are also used for advertising and marketing purposes, and these are Cookies from a domain different to the domain of our Site that you are visiting.

How We Use Cookies

We use cookies on this Site for a variety of reasons detailed below. In summary this is in order to understand what features users are interested in, to make the platform and its corresponding services function for you, and to customise your browsing experience. We divide Cookies into categories depending on their origin, function and purpose. Unfortunately, in most cases there are no industry standard options for disabling Cookies without completely disabling the functionality and features they add to this Site. It is recommended that you leave on all Cookies if you are not sure whether you need them or not, in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of Cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling certain Cookies will affect the functionality of this Site and many other sites that you visit. Disabling Cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of this Site. Therefore, it is recommended that you do not disable Cookies.

The Cookie Consent tool can be utilized to customize your Cookie preferences. The tool will record when you have consented to our Cookie policy and will ask for consent periodically to ensure users stay up to date with changes to our Cookie and Privacy Policy. The consent tool specifically controls the Marketing Cookies and Analytical Cookies set by using the Site. Essential Cookies cannot be disabled as they are needed for the Site to function. They for example may be set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in to our portal or filling in Site forms. These Cookies do not collect information from a user’s computer, and do not identify an individual user.

The Cookies We Set

If you create an account with us, then we will use Cookies for the management of the signup process and general administration. These Cookies will usually be deleted when you log out; however, in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.

We use Cookies when you are logged in so that we can remember that you are logged in. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These Cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.

When you submit data to us through a form such as those found on contact pages or comment forms, Cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

Essential Cookies

Essential Cookies and scripts are essential for our Site to function and cannot be switched off. They allow visitors to move around our Site and use its basic features, such as accessing secure areas of the Site, opening navigation, and displaying content. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these Cookies, but some parts of the Site will not then work. These Cookies do not store any personally identifiable information.

Analytics/Performance Cookies

Analytics allow us to count visits and traffic sources to the Site, so that we can measure and improve the performance of our Site. Analytics let us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the Site. All of the information collected from Analytics Cookies is aggregated so it is anonymous. If you do not allow these Cookies we will not know when you have visited our Site and will not be able to monitor its performance.

Functional Cookies

These Cookies enable the Site to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these Cookies, then some or all of these services may not function properly.

Marketing/Targeting Cookies

We use Third Party Cookies. These may be set by us and our various technologies (first party marketing enablers) or third-party providers (third party marketing enablers). These Cookies help us target, measure and improve our digital activity.

Marketing Cookies are deployed or updated when a user interacts with marketing communications such as online adverts, marketing emails or marketing-based landing pages on our Site. They do not directly store personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. This data is collected in order to determine the pages you visit and, if applicable, how you were directed to us. The data is used to improve marketing and communications activities. If you do not allow these Cookies, you will experience less targeted advertising. Third Party Cookies are set by other sites or apps you have visited or used previously. We do not have control over these Cookies and as such may be subject to change.

Personalization Cookies

These Cookies and scripts allow us to remember choices you make (such as your username and language) and provide enhanced, more personal features for you.

Social Media Cookies

These Cookies are set by a range of social media services that we have added to the Site to enable you to share our content with your friends and networks. They are capable of tracking your browser across other sites and building up a profile of your interests. This may impact the content and messages you see on other sites you visit. If you do not allow these Cookies, you may not be able to use or see these sharing tools.

List of Cookies utilised by this Site